Energetyka odnawialna i inteligentne budynki

Energetyka odnawialna i inteligentne budynki

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Wyposażenie studenta w kompetencje związane z zagadnieniami przekształcania i magazynowania energii na potrzeby zasilania urządzeń technicznych. W pierwszej kolejności student pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie sterowania cyfrowego oraz metod magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w szczególności pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ważnym obszarem kompetencji będą również zagadnienia dotyczące problemów przekształcania różnych rodzajów energii, niekonwencjonalne źródła zasilania oraz zastosowanie metod i narzędzi sztucznej inteligencji w zaawansowanych układach sterowania i regulacji. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie specjalisty, który będzie potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy zasilania urządzeń i systemów mechatronicznych z uwzględnieniem wybranego kryterium optymalizacji oraz z uwzględnieniem problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Wiedza

Student uzyska wiedzę w zakresie:

 • metod pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych
 • budowy, zasady działania oraz metod projektowania układów przekształtnikowych DC/AC i AC/AC
 • budowy, zasady obsługi i eksploatacji magazynów energii
 • zaawansowanych metod sterowania
 • nowoczesnych metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania, prototypowania i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych
 • inżynierii oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia systemów czasu rzeczywistego

Umiejętności

Efekty kształcenia założone dla studiów magisterskich wiążą się z koniecznością wykształcenia umiejętności umożliwiających absolwentom podjęcie samodzielnej i twórczej pracy zawodowej, kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i samodzielnego podnoszeni kwalifikacji.  Założone efekty kształcenia wiążą się z ukształtowaniem szeregu umiejętności, a w szczególności: 

 •  wykorzystania mikrogeneratorów energii elektrycznej
 • samodzielnego rozwiązywania typowych oraz niestandardowych problemów zawodowych w dziedzinie mechatroniki
 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonywania właściwej ich interpretacji, integracji i krytycznej oceny jakości i przydatności informacji
 • organizacji pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów projektowych
 • oceny właściwości różnych materiałów, oraz właściwy dobór tych materiałów do realizowanych projektów inżynierskich

Ważnymi aspektami są także:

 • uświadomienie konieczności oraz rozwinięcie umiejętności ustawicznego kształcenia oraz rozwoju zawodowego;
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia i pracy naukowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Odnawialne źródła energii
 • Konwencjonalna i odnawialna energetyka
 • Programowanie PLC
 • Mechatronika
 • Programowanie urządzeń i systemów mobilnych
 • Rozproszone systemy kontrolno-pomiarowe

Perspektywy zatrudnienia

Obecnie alternatywne źródła zasilania nie pozostają już tylko w sferze badań naukowych. Istnieją na rynku firmy, które zajmują się konstruowaniem użytkowych wersji układów zasilania korzystających z zasobów energii odnawialnej. Technologia ta staje się coraz bardziej popularna. Powoduje to obecnie szybki rozwój rynku pracy i wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie systemów zasilania wykorzystujących energię odnawialną.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł