Energetyka odnawialna i inteligentne budynki - nabór zimowy

Energetyka odnawialna i inteligentne budynki - nabór zimowy

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Wyposażenie studenta w kompetencje związane z zagadnieniami przekształcania i magazynowania energii na potrzeby zasilania urządzeń technicznych. W pierwszej kolejności student pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie sterowania cyfrowego oraz metod magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w szczególności pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ważnym obszarem kompetencji będą również zagadnienia dotyczące problemów przekształcania różnych rodzajów energii, niekonwencjonalne źródła zasilania oraz zastosowanie metod i narzędzi sztucznej inteligencji w zaawansowanych układach sterowania i regulacji. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie specjalisty, który będzie potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy zasilania urządzeń i systemów mechatronicznych z uwzględnieniem wybranego kryterium optymalizacji oraz z uwzględnieniem problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Wiedza

Student uzyska wiedzę w zakresie:

 • metod pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych
 • budowy, zasady działania oraz metod projektowania układów przekształtnikowych DC/AC i AC/AC
 • budowy, zasady obsługi i eksploatacji magazynów energii
 • zaawansowanych metod sterowania
 • nowoczesnych metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania, prototypowania i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych
 • inżynierii oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia systemów czasu rzeczywistego

Umiejętności

Efekty kształcenia założone dla studiów magisterskich wiążą się z koniecznością wykształcenia umiejętności umożliwiających absolwentom podjęcie samodzielnej i twórczej pracy zawodowej, kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i samodzielnego podnoszeni kwalifikacji.  Założone efekty kształcenia wiążą się z ukształtowaniem szeregu umiejętności, a w szczególności: 

 •  wykorzystania mikrogeneratorów energii elektrycznej
 • samodzielnego rozwiązywania typowych oraz niestandardowych problemów zawodowych w dziedzinie mechatroniki
 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonywania właściwej ich interpretacji, integracji i krytycznej oceny jakości i przydatności informacji
 • organizacji pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów projektowych
 • oceny właściwości różnych materiałów, oraz właściwy dobór tych materiałów do realizowanych projektów inżynierskich

Ważnymi aspektami są także:

 • uświadomienie konieczności oraz rozwinięcie umiejętności ustawicznego kształcenia oraz rozwoju zawodowego;
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia i pracy naukowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Odnawialne źródła energii
 • Konwencjonalna i odnawialna energetyka
 • Programowanie PLC
 • Mechatronika
 • Programowanie urządzeń i systemów mobilnych
 • Rozproszone systemy kontrolno-pomiarowe

Perspektywy zatrudnienia

Obecnie alternatywne źródła zasilania nie pozostają już tylko w sferze badań naukowych. Istnieją na rynku firmy, które zajmują się konstruowaniem użytkowych wersji układów zasilania korzystających z zasobów energii odnawialnej. Technologia ta staje się coraz bardziej popularna. Powoduje to obecnie szybki rozwój rynku pracy i wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie systemów zasilania wykorzystujących energię odnawialną.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12610 zł
10700 zł
41 685 zł
23 335 zł
16 350 zł
DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12488 zł 610 zł
10560 zł 700 zł
41 348 zł 1 685 zł
22 668 zł 3 335 zł
15 080 zł 6 350 zł