Fizjoterapia

Fizjoterapia

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Fizjoterapia

to medyczny kierunek studiów związany z leczeniem lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Fizjoterapeuta, przez wielopłaszczyznowe i wszechstronne kształcenie staje się koordynatorem w procesie powrotu pacjenta do zdrowia. Po lekarzach i pielęgniarkach, fizjoterapeuci to trzeci najliczniej reprezentowany zawód medyczny. Z uwagi na proces starzenia się wysoko cywilizowanych społeczeństw, fizjoterapia w dalszej perspektywie może być nazywana „zawodem przyszłości”. Kształcenie fizjoterapeuty odbywa się m.in. poprzez studia kierunkowe, które powiązane są z samodzielną praktyką, wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu teorii, praktyki i metodyki fizjoterapii i diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, procedur teorii manualnej i masażu.

Absolwent studiów kierunku Fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. W trakcie studiów nabywa umiejętności i doświadczenia praktycznego w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Jest przygotowany do prowadzenia działań fizjoprofilaktycznych oraz zapobiegających niepełnosprawności polegających na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności, przywracaniu utraconych funkcji osobom w różnym wieku.

Możliwości zawodowe po kierunku Fizjoterapia

Fizjoterapeuta – to zawód poszukiwany na rynku pracy o wysokim prestiżu i uznaniu wśród innych zawodów w systemie ochrony zdrowia. Duże zapotrzebowanie na tych pracowników wynika z globalnych zmian społecznych, jakie zachodzą na całym świecie tj.: wydłużającej się długości życia i rosnącej średniej wieku, spadku przyrostu naturalnego, zainteresowania zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko osoby pracujące w szpitalach, klinkach czy gabinetach z osobami chorymi czy zaburzeniem funkcjonowania, lecz kompetentni, wysoko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się obszarem związanym z doradztwem personalnym w zakresie poprawy jakości życia jak i szeroko pojętą profilaktyką niepełnosprawności.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych w poradniach POZ;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej, masażu oraz terapii manualnej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • spa Wellness;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę fizjoterapeutyczną

Absolwenci fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności. Mogą kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz kursach doszkalających.

Fizjoterapia  na WSG

Ukończenie studiów w Wyższej Szkole Gospodarki gwarantuje uzyskanie wykształcenia zgodne z najnowszymi trendami europejskimi obowiązującymi w dziedzinie ochrony zdrowia.  Kierunek fizjoterapia prowadzony jest w Instytucie Zdrowia. Zajęcia odbywają się zarówno z wykorzystaniem bazy własnej, której głównym elementem jest Akademickie Centrum Medyczne wyposażone  w szereg pracowni m. in. pracownię fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, izokinetyki, fizjologii wysiłku, biomechaniki, fizjologii medycznej, gdzie pod okiem wykwalifikowanej kadry studenci pozyskują wiedzę w zakresie szeroko pojętej fizjoterapii, rehabilitacji dziecięcej czy rehabilitacji kardiologicznej. Dodatkowo zajęcia realizowane są w oparciu o własną infrastrukturę sportową – Centrum Zdrowia Rewital a także przy wsparciu bazy klinicznej (współpraca z oddziałami klinicznymi ze szpitalami specjalistycznych zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy i okolic). Dodatkowo nasi studenci mogą zdobytą wiedzę merytoryczną realizować następnie w praktyce, dzięki takim zasobom Uczelni jak własny żłobek, przedszkole akademickie czy dom dziennego pobytu. W tych to właśnie placówkach studenci pod okiem wykładowców realizują zajęcia m.in.  z zakresu  gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Uczelnia chcąc zapewnić wysoką jakość kształcenia a także przygotować jak najlepiej do wejścia na rynek pracy, dodatkowo daje możliwość realizacji kursów w trakcie studiów, są to m.in. masaż leczniczy, rehabilitacja pulmunologiczna, które znajdują się jednocześnie w planach studiów. Dodatkowymi kursami, które uczelnia jest w stanie zaoferować są: zaopatrzenie ortopedyczne w fizjoterapii czy podstawy rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych pod kątem neurorozwojowego wspomagania. Przy Uczelni funkcjonuje również Policealna Szkoła Medyczna, która nieodpłatnie kształci w ramach takich kierunków jak: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny. Ukończenie szkoły policealnej dajemy możliwość szybszego wejścia na rynek pracy przy jednoczesnym kontynowaniu nauki na studiach. Nasi absolwenci potrafią szybko znaleźć miejsce na rynku pracy. Wśród nich znajdziemy osoby, które decydują się na rozwijanie swoich pasji naukowych, pozostając na Uczelni zasilają szeregi kadry akademickiej i dodatkowo podejmują studia doktorskie.  Inni otwierają własne gabinety fizjoterapeutyczne – stacjonarne lub mobilne, kolejna grupa robi kolejne kroki aby uzyskać specjalizacje i zwiększyć swoje kompetencje na rynku pracy,  a są i tacy, którzy wykorzystując zdobytą wiedzę próbują swoich sił jako np. przedstawiciele firm medycznych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12625 zł
10715 zł
41 725 zł
23 415 zł
16 500 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12625 zł
10715 zł
41 725 zł
23 415 zł
16 500 zł