Logistyka, transport i handel międzynarodowy (z certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego) - nabór zimowy

Logistyka, transport i handel międzynarodowy (z certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego) - nabór zimowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wprowadzenie

 

Zapraszamy na studia drugiego stopnia na kierunku "ekonomia" -  specjalność: Logistyka, transport i handel międzynarodowy ( LTiHM ), pozwalające także na uzyskanie  Certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym  o specjalności transport rzeczy i osób - bez egzaminu państwowego.  

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii międzynarodowej a także umożliwiają rozwój umiejętności niezbędnych do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania , zorientowanych na prowadzenie współpracy gospodarczej z zagranicą w przedsiębiorstwach i instytucjach a także pozwalających na podejmowanie działalności gospodarczej na rachunek własny, obejmującej także rynki zagraniczne.

Postępujący proces globalizacji handlu międzynarodowego wiąże się ze wzrostem znaczenia transportu i logistyki międzynarodowej. Stąd też powiązanie programowe problematyki handlu międzynarodowego z zagadnieniami logistyczno – transportowymi jest szczególnie uzasadnione. Pozwala ono na zaprezentowanie w toku studiów zadań przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe z potrzebami rozwoju usług logistyczno – transportowych. Skorelowanie programu studiów z zakresem zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy, umożliwia absolwentom tej specjalności ubieganie się o prawo bezegzaminacyjnego uzyskania wymienionego Certyfikatu.

Szczegóły związane z uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych omówiono szerzej w punktach: cele kształcenia oraz program studiów.

Cele kształcenia

 

Celem kształcenia jest:

 • przygotowanie kadr dla przedsiębiorstw i instytucji, w tym także przedsiębiorstw transportowych,
 • ukształtowanie określonych umiejętności (operacyjnych) absolwentów pozwalających im na efektywne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach transportowych,
 • wyposażenie absolwenta w umiejętności wykorzystania metod analitycznych do podejmowania decyzji dotyczących działania przedsiębiorstwa  na rynkach globalnych,
 • ukształtowanie określonych umiejętności (operacyjnych) absolwentów pozwalających im na efektywne funkcjonowanie w przedsiębiorstwach transportowych,
 • wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje praktyczne w zakresie ekonomii i procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwach (w tym logistyczno-transportowych) i ich otoczeniu,

Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców oraz społeczności lokalnej, WSG  Bydgoszczy uruchomiła kształcenie studentów studiów magisterskich na atrakcyjnej specjalności Logistyka, transport i handel międzynarodowy, umożliwiającej uzyskanie Certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy - bez konieczności zdawania egzaminu państwowego.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do podjęcia działalności zawodowej w transporcie, spedycji i logistyce oraz handlu międzynarodowym  na stanowiskach analitycznych i kierowniczych.

Program studiów

 

Program studiów uwzględnia zagadnienia dotyczące przygotowywania, realizacji i rozliczania kontraktów i transakcji w handlu zagranicznym, a w części dotyczącej transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i osób. Posiadanie Certyfikatu jest niezbędnym warunkiem uzyskania licencji przewoźnika i spedytora. Wydawanie omawianego dokumentu odbywa się w trybie wskazanym przez Instytut Transportu Samochodowego w trybie i warunkach przedstawionych na stronie internetowej.

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do wymienionego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów drugiego stopnia nabywa uprawnienia do zwolnienia z obowiązku składania egzaminu  państwowego w Instytucie Transportu samochodowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Program studiów pozwala na wykorzystanie m. in. narzędzi ekonomii menedżerskiej do ukształtowania kompetencji menedżera transportu. Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia" studiów II stopnia dostępne są tutaj.

Wiedza

W trakcie studiów student zdobywa m.in. wiedzę z zakresu:

 • ekonomiki usług transportowych, ekonomii menadżerskiej, prawa gospodarczego,
 • gospodarowania zasobami finansowymi w przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • metod zarządzania zasobami finansowymi i kosztami logistycznymi w przedsiębiorstwie sektora TSL,
 • prowadzenia analiz ekonomicznych,
 • działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych,
 • ekonomiki handlu zagranicznego,
 • funkcjonowania globalnych rynków towarowych i rynku usług,
 • rozliczeń i finansów międzynarodowych,
 • prowadzenia certyfikowanej działalności gospodarczej (przewoźnika drogowego) w zakresie przewozu osób i mienia.

Umiejętności

 
 

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach branży TSL,
 • analizy kosztów logistycznych dla celów decyzyjnych oraz projektowania i optymalizacji procesów logistycznych,
 • diagnozy i interpretacji zjawisk gospodarczych i oceny kondycji przedsiębiorstw i ich pozycji konkurencyjnej,
 • przygotowania planów rozwojowych przedsiębiorstw,
 • projektowania systemów logistycznych oraz wdrażania technologii informatycznych,
 • wdrażania rozwiązań innowacyjnych w firmie,
 • badania rynków międzynarodowych,
 • sporządzania i negocjacji kontraktów handlowych (z uwzględnieniem m.in. INCOTERMS 2020),
 • posługiwania się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz stosowania skomplikowanych zasad bezpieczeństwa obowiązujących przewoźników drogowych.

Przykładowe przedmioty

Logistyka:

 • Fundamentals of logistics,
 • Logistics management,
 • Logistyka międzynarodowa,
 • Spedycja w handlu zagranicznym,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem branży TSL,
 • Zarządzanie jakością w transporcie i logistyce.

Transport:

 • Ekonomika transportu międzynarodowego,
 • Nowoczesne rozwiązania systemowe w transporcie,
 • Internalizacja kosztów w transporcie,
 • Polityka transportowa UE.

Handel międzynarodowy:

 • Ekonomika handlu zagranicznego,
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw handlu zagranicznego,
 • Transakcje w handlu zagranicznym,
 • Finanse w handlu zagranicznym,
 • Międzynarodowe negocjacje biznesowe.

 

Perspektywy zatrudnienia

 • specjalista ds. eksportu i importu w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, firmach produkcyjnych prowadzących działalność handlową na rynkach zagranicznych,
 • specjalista ds. handlu w korporacjach międzynarodowych,
 • pracownik izb handlowych i gospodarczych,
 • analityk przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • samodzielny pracownik ds. transportu,
 • specjalista ds. zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • koordynator ds. zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,
 • samodzielna działalność gospodarcza - prowadzenie firmy transportowej,

Nasi partnerzy

Nasi absolwenci

Mgr Patrycja Rataj

Wyższą Szkołę Gospodarki wybrałam ze względu na jej wieloletnią renomę w zakresie prowadzenia studiów ekonomicznych i turystycznych. Już na I stopniu studiów byłam bardzo zadowolona ze swojej decyzji. Uczelnia umożliwiła mi uczestnictwo w projekcie związanym z kształceniem logistycznym, co też przyczyniło się do wyboru mojej dalszej ścieżki kariery oraz kontynuacji studiów na II stopniu na kierunku Ekonomia. Studia licencjackie wspominam, jako bardzo aktywne i dające mnóstwo możliwości. Dzięki Uczelni uczestniczyłam w wolontariatach podczas organizacji eventów międzynarodowych. Miałam również okazję wyjechać do Wielkiej Brytanii na dwutygodniowe warsztaty Projektowania Nowoczesnych Usług, dzięki którym poznałam studentów z uczelni z całej Europy.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12460 zł 575 zł
10528 zł 660 zł
41 272 zł 1 590 zł
22 520 zł 3 150 zł
14 800 zł 6 000 zł