Mechatronika pojazdowa I stopień

Mechatronika pojazdowa I stopień

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Cele ogólne

Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna została przygotowana zgodnie z misją i strategią Uczelni ukierunkowaną na rozwój nowych kierunków i specjalności studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej w sferze praktycznych zastosowań automatyki i robotyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i inżynierii materiałowej do rozwiązywania problemów technicznych, występujących w przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych. Wykształcenie umiejętności integracji nabytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących zagadnienia dotyczące konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, diagnozowania i serwisowania systemów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Z kolei, oferta przedmiotów pozatechnicznych w ramach kierunku ma na celu poszerzyć horyzonty intelektualne studentów, a także wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego dobrze wykształconego człowieka, takie jak np. umiejętność posługiwania się językiem obcym (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), znajomość problemów bezpieczeństwa pracy, etyki, marketingu czy ochrony środowiska.

Cele szczegółowe

W ramach obszaru Mechatronika Pojazdowa absolwent posiądzie wiedzę specjalistyczną dotyczącą zasady działania i eksploatacji układów mechanicznych i mechatronicznych pojazdów, oceny stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia pojazdów samochodowych. Rzeczony obszar studiów zapewni dobrą znajomość techniki motoryzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem układów mechatronicznych, elektronicznych i układów sterowania we współczesnych urządzeniach w aspekcie ich niezawodność i bezpieczeństwa. Absolwenci tego obszaru uzyskają wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji, oparte na eksploatacji (użytkowania, diagnostyki, napraw i utylizacji), układów automatycznego sterowania, logistyki zaplecza technicznego motoryzacji, a także technik komputerowych stosowanych we współczesnych samochodach.

Wiedza

W wymienionym obszarze studiów student ma szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 • budowy pojazdów,
 • budowy mechatronicznych systemów samochodowych,
 • metod oraz odpowiednich przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych, elektrycznych i nieelektrycznych powszechnie spotykanych w samochodowych układach mechatronicznych,
 • doboru oprogramowania specjalistycznego umożliwiającego testowanie, wykonywanie pomiarów i czynności regulacyjnych pokładowych systemów komputerowych.

Ponadto posiada podstawową wiedzę w zakresie:

 • matematyki, fizyki, informatyki,
 • zastosowania podstawowych materiałów inżynierskich, ich właściwości, technologii przetwarzania i projektowania materiałowego,
 • budowy i zasadach działania systemów mechatronicznych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • metod pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • budowy i zasadach działania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • teorii sterowania i układów automatyki,
 • metod konstruowania, wytwarzania i diagnostyki stosowanych w inżynierii mechatronicznej,
 • podstawowe środowiska programistyczne stosujące języki wysokiego poziomu oraz zna zasady programowania strukturalnego i obiektowego,
 • rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej,
 • budowy i zasad działania robotów,
 • zasad prowadzenia projektów inżynierskich,
 • budowy, zasady działania, programowania i łączenia z obiektem programowalnych sterowników logicznych (PLC),
 • działania urządzeń mobilnych oraz przygotowania oprogramowania pracującego pod kontrolą systemów Android i iOS,
 • budowy oraz wykorzystania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
 • energoelektroniki oraz wytwarzania energii elektrycznej,
 • interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w mechatronice,
 • wykorzystania metod numerycznych w mechatronice,
 • wykorzystania nanomateriałów w nowoczesnych konstrukcjach,
 • budowy, metodyki oceny niezawodności oraz znajomości przepisów i norm dotyczących wybranych układów mechatronicznych,
 • zasad eksploatacji maszyn i urządzeń.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Mechatronika Pojazdowa student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • praktycznego zastosowania systemów mechatroniki w pojazdach,
 • programowania i prototypowania sterowników stosowanych w systemach mechatroniki samochodowej,
 • budowy i eksploatacji pojazdów,
 • obsługi wysoko specjalizowanej aparatury diagnostycznej,
 • technologii napraw pojazdów samochodowych,
 • współczesnych trendów rozwoju motoryzacji.

Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • wykorzystania poznanych metod i modeli matematycznych do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • korzystania z narzędzi analitycznych, symulacyjnych w projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz w projektowaniem procesu ich wytwarzania,
 • zaproponowania ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • oceny przydatność nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów, metod projektowania i wytwarzania do projektowania lub wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym,
 • posługiwania się komputerowymi narzędziami wspomagania pracy inżyniera,
 • opracowania dokumentacji oraz przygotowania, przedstawienia i przeprowadzenia dyskusji na temat realizacji zadania,
 • komunikowania i współpracy w wielodziedzinowym środowisku pracy,
 • realizowania projektów w zespołach studenckich, jak również zarządzania pracą takiego zespołu,
 • informatycznym (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe),
 • zarzadzania średniej wielkości systemami mechatronicznymi i ich wdrażania w różnych dziedzinach gospodarki,
 • wykorzystywania sprzętu komputerowego do rozwiązywania problemów zawodowych,
 • analizowania zasad funkcjonowania protokołów i interfejsów sieciowych oraz projektowania prostych sieci komunikacyjnych,
 • ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy zawodowej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Budowa pojazdów,
 • Badania i diagnostyka pojazdów,
 • Diagnostyka układów mechatronicznych w pojazdach,
 • Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego pojazdów,
 • Techniki pomiarowe w diagnostyce pojazdów,
 • Działalność gospodarcza w branży samochodowej,
 • Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • Programowanie urządzeń mobilnych,
 • Systemy operacyjne czasu rzeczywistego,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Interfejsy komunikacyjne,
 • Sieci komputerowe,
 • Programowanie (strukturalne i obiektowe),
 • Podstawy mechatroniki,
 • Mechanika techniczna ciała stałego,
 • Mechatronika techniczna,
 • Materiałoznawstwo,
 • Metrologia,
 • Grafika inżynierska i projektowanie wspomagane komputerowo,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • Podstawy automatyki,
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń,
 • Inżynieria wytwarzania,
 • Miernictwo wielkości nieelektrycznych,
 • Programowalne sterowniki logiczne,
 • Automatyzacja procesów wytwarzania,
 • Robotyka,
 • Metody numeryczne,
 • Współczesne maszyny i napędy elektryczne,
 • Projektowanie układów sterowania,
 • Mechatronika pojazdów.

Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Absolwenci obszaru Mechatronika Pojazdowa są w szczególności przygotowani do pracy w:

 • serwisach samochodowych, stacjach diagnostycznych, przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych oraz salonach sprzedaży,
 • firmach specjalizujących się w ogólnie pojętej diagnostyce i naprawie samochodów,
 • firmach produkujących samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki rolnicze i maszyny budowlane,
 • firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem układów i systemów mechatronicznych,
 • własnej działalność gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak i eksploatacji oraz serwisu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • przemyśle maszynowym,
 • biurach projektów (zajmujących się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi),
 • firmach konsultingowych,
 • firmach zajmujących się budową środków transportu,
 • firmach z branży elektronicznej,
 • firmach konstrukcyjnych zajmujących się wytwarzaniem detali z tworzyw sztucznych oraz metali.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł