Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej - nabór zimowy

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej - nabór zimowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Program studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy na temat zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania systemu opieki dzieci i młodzieży.  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii oraz prawa a także specjalistyczne zagadnienia m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, interwencji kryzysowej i stymulacji rozwoju dziecka. Studia dedykowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. 

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 • działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki;
 • identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki; 
 • planowania, prowadzenia i ewaluacji działalności opiekuńczo-wychowawczej;
 • diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych;
 • planowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie opieki i wychowania.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej 
 • Warsztat terapii pedagogicznej 
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika czasu wolnego i zabawy 
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach
 • Praca z dzieckiem zdolnym 
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Elementy diagnozy pedagogicznej 
 • Projektowanie programów profilaktycznych 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu planowania, prowadzenia i ewaluacji działalności opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, planowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie opieki i wychowania. Absolwent może podjąć pracę w charakterze pedagoga szkolnego i nauczyciela świetlicy w szkołach,  opiekuna - wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach i internatach, w placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, rodzinnych, socjalizacyjnych oraz innych instytucjach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12420 zł 525 zł
10480 zł 600 zł
41 160 zł 1 450 zł
22 296 zł 2 870 zł
14 368 zł 5 460 zł