Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - nabór zimowy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - nabór zimowy

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Program studiów

 

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu praktycznym. W całościowy sposób przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Podczas studiów student odbędzie praktyki śródroczne i ciągłe w placówkach oświatowych, co pozwoli odnieść zdobytą wiedze teoretyczną do rzeczywistości edukacyjnej, zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne oraz rozwinąć kompetencje społeczne.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej w charakterze nauczyciela. Studia wyposażają w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent będzie przygotowany pod względem zarówno merytorycznym jak i praktycznym do realizowania podstawy programowej w przedszkolu i szkole.

Wiedza

Student zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • Biologicznych, psychicznych i społecznych podstaw rozwoju i funkcjonowania człowieka i działalności pedagogicznej
 • Merytorycznych podstaw nauczania poszczególnych przedmiotów
 • Teoretycznych podstaw wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
 • Dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
 • Zdobędzie wiedzę o organizacji pracy przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka oraz kulturze przedszkola i szkoły

Umiejętności i kompetencje

Student w toku nauki nabędzie umiejętności:

 • będzie potrafił wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych
 • opanuje umiejętności prowadzenia zajęć merytorycznych w przedszkolu i szkole
 • opanuje umiejętności z diagnostyki psychopedagogicznej i edukacyjnej
 • opanuje umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Student jest przygotowany do:

 • posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka
 • formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów
 • porozumiewania się i pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej
 • projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Socjologia wychowania i edukacji
 • Wybrane nurty i teorie pedagogiczne
 • Dydaktyka i podstawy pracy nauczyciela
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia rozwoju człowieka 
 • Edukacja zdrowotna
 • Warsztaty wspierania rozwoju dziecka
 • Pedagogika zabawy
 • Metodyka edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, Metodyka wychowania fizycznego
 • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja włączająca
 • Organizacja pracy przedszkola i szkoły
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach systemu oświaty i placówkach edukacyjnych prowadzących kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne – zarówno w placówkach państwowych jak i sektora prywatnego.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12500 zł 625 zł
10572 zł 715 zł
41 380 zł 1 725 zł
22 732 zł 3 415 zł
15 200 zł 6 500 zł