Pielęgniarstwo pomostowe 2 bądź 3 sem - nabór zimowy

Pielęgniarstwo pomostowe 2 bądź 3 sem - nabór zimowy

Licencjackie

Pielęgniarstwo pomostowe

Studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są do pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kształcenia do poziomu licencjata pielęgniarstwa.

Studia przeznaczone są dla absolwentów medycznych szkół zawodowych i trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej od 2 do 3 semestrów. Łączna liczba godzin w toku studiów jest zróżnicowana ze względu na poziom.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz z  Uchwałą nr 6/VI/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia szczegółowych zaleceń dotyczących zaliczenia udokumentowanego doświadczenia zawodowego na poczet zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej, studenci studiów pomostowych mogą uzyskać zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Następuje ono na wniosek studenta  po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz poświadczeniu ukończenia doskonalenia zawodowego (specjalizacja i kursy kwalifikacyjne). 

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, a także zadań z zakresu organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa oraz podjęcia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Zajęcia na studiach licencjackich pomostowych odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, w razie potrzeby istnieje także możliwość zjazdów w piątki.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12500 zł 625 zł
10572 zł 715 zł
41 380 zł 1 725 zł
22 732 zł 3 415 zł
15 200 zł 6 500 zł