Pielęgniarstwo I st

Pielęgniarstwo I st

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia dualne

Pielęgniarstwo - studia I stopnia

Cel kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie studentów w szeroką i wszechstronną wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie zawodowe do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa.

Program studiów

Student oprócz ogólnych przedmiotów z zakresu nauk społecznych, zapoznaje się z podstawami nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia itd.), podstawami pielęgniarstwa, a następnie uzyskuje wiadomości ogólnomedyczne i umiejętności pielęgniarstwa specjalistycznego z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, pediatrii, neurologii i rehabilitacji, chirurgii, psychiatrii, położnictwa i ginekologii, a także opieki paliatywnej. 

Sylwetka Absolwenta

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:w zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

w zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

w zakresie kompetencji społecznych:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwa jest:

 • samodzielnym praktykiem, profesjonalistą –
 • przygotowanym do efektywnego pielęgnowania,
 • kierowania opieką pielęgniarską,
 • zdolnym do podejmowania kompetentnych decyzji dotyczących pielęgnowania,
 • odpowiedzialnym za jakość oferowanych i świadczonych usług,
 • przygotowanym do współpracy i współdziałania w interdyscyplinarnym zespole opiekuńczym,
 • świadomym swoich kompetencji związanych z realizacją własnej roli zawodowej.

Języki obce

Absolwent będzie władał językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Wykaz przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu nauk podstawowych:

Anatomia, 
Fizjologia,
Patologia, 
Genetyka, 
Farmakologia, 
Biochemia i biofizyka, 
Mikrobiologia i parazytologia, 
Radiologia.

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu nauk społecznych: 

Psychologia, 
Socjologia, 
Pedagogika, 
Prawo, 
Zdrowie publiczne.

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej: 

Podstawy pielęgniarstwa,
Podstawowa opieka, 
Dietetyka, 
Badania fizykalne.

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu opieki specjalistycznej:

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, 
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, 
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, 
Opieka paliatywna,
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, 
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne,
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
Podstawy ratownictwa medycznego.

Praktyki

Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

Miejscem odbywania praktyk zawodowych są oddziały szpitalne: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęce, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja.

Studenci odbywają praktykę w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, domach opieki, prywatnych centrach medycznych, poradniach medycznych o charakterze zgodnym z programem praktyk.

Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje koordynator  praktyk w uczelni.

Studenci studiów I-go stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” odbywają praktykę zawodową w dni wolne od zajęć na Uczelni lub w czasie przerwy wakacyjnej. Zgodnie z programem studiów studenci powinni odbyć praktykę w następującym wymiarze godzin:

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz otrzymania prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

szpitalach,
przychodniach,
zakładach opiekuńczo – leczniczych,
hospicjach,
zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
domach pomocy społecznej, 

Czas trwania

6 semestrów, tryb stacjonarny 

Kadra

To przede wszystkim znani i doświadczeni wykładowcy z uniwersytetów medycznych oraz osoby związane z regionalnymi podmiotami leczniczymi, a posiadający ogromne umiejętności praktyczne.

Specjalne wymagania rekrutacyjne

Na obszarze studiów Pielęgniarstwo w procesie rekrutacji wymagane jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku studiów „pielęgniarstwo”. Skierowanie na badanie kandydat otrzymuje w Biurze Wydziału Nauk Stosowanych. 

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12610 zł
10700 zł
41 685 zł
23 335 zł
16 350 zł