Pielęgniarstwo II st

Pielęgniarstwo II st

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Pielęgniarstwo - studia II stopnia

Wiedza

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia w zakresie wiedzy posiada:

specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Umiejętności

W zakresie umiejętności potrafi:

określać standardy profesjonalnej opieki oraz wdrażać je do praktyki za­wodowej,
rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach  trudnych,
rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
organizować i nadzorować pracę własną i pracę zespołu pielęgniarskiego,
wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne, 
opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
opracowywać założenia polityki kadrowej,
dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia jest przygotowany do pracy:

w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych,
w administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie,
w instytucjach oświatowych,
jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Po ukończonych studiach II stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12625 zł
10715 zł
41 725 zł
23 415 zł
16 500 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12625 zł
10715 zł
41 725 zł
23 415 zł
16 500 zł