Projektowanie użytkowe

Projektowanie użytkowe

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Cele ogólne

Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia technicznego do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwenci otrzymują wykształcenie inżynierskie do projektowania i kierowania realizacją obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalnego w zakresie technologii i organizacji wznoszenia obiektów budowlanych, zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, remontów i wzmocnień obiektów istniejących, a także do projektowania i wykonawstwa nieskomplikowanych obiektów drogowych.

Cele szczegółowe

Interdyscyplinarny kurs opierający się na budownictwie oraz podstawach architektury i urbanistyki, instalacji sanitarnych, ochrony środowiska, a także profilowanej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii.
Intencją studiów jest wykształcenie inżyniera budownictwa z dodatkową, obszerną wiedzą z architektury wnętrz i projektowania przestrzeni. Inżyniera, który harmonijnie wykorzystuje dwa podstawowe składniki każdej budowli, jakimi są konstrukcja i forma architektoniczna.
Absolwent będzie potrafił zaprojektować i zaaranżować wnętrze obiektu budowlanego zarówno pod względem konstrukcji jak i architektury. Zdobędzie umiejętności zawodowe z zakresu kształtowania przestrzeni architektonicznej. Studia mają za zadanie wykształcenie projektantów wnętrz, którzy będą posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności plastyczne potrzebne do profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz innych, specjalnego przeznaczenia,a także będą potrafili:

 • „udzielić odpowiedzi” na określone wyzwanie projektowe,
 • przeprowadzić projekt od koncepcji do projektu wstępnego,
 • opracować projekt realizacyjny z dokumentacją techniczną,
 • kontrolować poprzez nadzór poszczególne etapy realizacji projektu,
 • korzystać z nowoczesnych materiałów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 • założyć i prowadzić własną firmę projektową.

Atutem wykształcenia w tym obszarze będzie zdobycie inżynierskiego wykształcenie dającego możliwość uzyskania uprawnień budowanych we wszystkich specjalnościach wykluczając architektoniczną.

Wiedza

Wiedza interdyscyplinarna, związana z problematyką szeroko rozumianego budownictwa w aspekcie inżynieryjnym, ekonomicznym, społecznym, prawnym. W wymienionym obszarze studiów student ma szczegółową, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w inżynierskim zakresie:

 •     architektury wnętrz,
 •     planowania przestrzennego,
 •     eksploatacji, remontów i utrzymania obiektów budowlanych,
 •     zarządzania i wyceny nieruchomościami,
 •     materiałoznawstwa budowlanego,
 •     prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi,
 •     wzornictwa i designu - meble i elementy wyposażenia wnętrz,
 •     rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego, a także zasad jego sporządzania z wykorzystaniem CAD (Autocad, Revit),
 •     wizualizacji pracy inżyniera,
 •     rysunku odręcznego.

Ponadto student w toku nauki uzyska podstawową wiedzę w zakresie:

 • zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowanych i ziemnych,
 • wybranych programów komputerowych wspomagających obliczanie i projektowanie konstrukcji (Robot Structural Analysis, RM Win),
 • rysunku technicznego, w tym architektonicznego i budowlanego, a także zasad jego sporządzania z wykorzystaniem CAD (Autocad, Revit),
 • podstawowych prac geodezyjnych w budownictwie,
 • stosowania w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych,
 • stosowanych materiałów budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania,
 • produkcji wyrobów i elementów budowlanych,
 • technologii betonu,
 • drogowych budowli inżynierskich,
 • budownictwa komunikacyjnego,
 • teorii konstrukcji,
 • mechaniki gruntów i skał,
 • eksploatacji, remontów i utrzymania obiektów budowlanych,
 • zasad fundamentowania obiektów budowlanych,
 • projektowania, budowy i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych,
 • fizyki budowli,
 • badań termowizyjnych budynków,
 • stosowania norm i normatywów pracy w budownictwie,
 • organizacji i zasadach kierowania budową,
 • technologii robót budowlanych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej,
 • zrównoważonego rozwoju w budownictwie,
 • wpływu inwestycji budowlanych na środowisko.

Umiejętności

Na studiach inżynierskich w obszarze Projektowanie użytkowe student uzyska gruntowne umiejętności w zakresie:

 • grafiki wektorowej i rastrowej 2D oraz wizualizacji 3D,
 • nowoczesnych metod prezentacji swoich osiągnięć projektowych (tworzenia animacji 3D, projektowania stron www),
 • łączenia architektury wnętrz z robotami wykończeniowymi,
 • podstaw retuszu i montażu cyfrowych zdjęć,
 • realizowania postawionych założeń, kreowania pomysłów oraz prezentacji prac projektowych,
 • kształcenia ogólnoplastycznego,
 • projektowania produktu, mebli, małej architektury,
 • kształtowania przestrzeni oraz komunikacji wizualnej (reklama,  grafika użytkowa, fotografia),
 • kierowania budową i doboru organizacji robót zgodnie z ich technologią,
 • wykonawstwa robót budowlanych,
 • identyfikacji i opisu podstawowych materiałów budowlanych,
 • dokonania odpowiedniego doboru materiałów budowlanych do założonych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych.

Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność w zakresie:

 • obsługi pakietu programów komputerowych do obliczeń statycznych i wymiarowania wg Eurokodów i polskich norm (Robot Structural Analysis, RM Win)
 • oceny wyników analizy numerycznej konstrukcji budowlanych,
 • sporządzania elementów dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD 2D i 3D (Autocad, Revit),
 • tworzenia raportów z pomiarów termowizyjnych z pakietem oprogramowania FLIR Tools;
 • identyfikacji podstawowych skał i minerałów skalnych,
 • obsługi aparatury geodezyjnej: dalmierz, teodolit, niwelator,
 • podstaw Systemów Informacji Przestrzennej (GIS),
 • podstawowych technologii pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych,
 • projektowania betonu zgodnie z założonymi wymaganiami konstrukcyjnymi i oceny jego cech technicznych,
 • sporządzenia dokumentacji projektowej prostego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej,
 • przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli,
 • wykonania kosztorysu (program Winbud) i harmonogramu podstawowych robót budowlanych,
 • odpowiedniego wyboru metody (analityczna, doświadczalna lub numeryczna) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych,
 • kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych,
 • korzystania z norm budowlanych i przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • organizacji produkcji elementów budowlanych,
 • zastosowania przepisów prawna z zakresu budownictwa.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • wzornictwo i design - meble i elementy wyposażenia wnętrz
 • wizualizacji pracy inżyniera
 • podstawy projektowania architektonicznego
 • rysunek odręczny
 • typografia, reklama, komunikacja wizualna, kompozycja
 • architektoniczne formy przestrzenne – mała architektura
 • kierowanie procesem inwestycyjnym
 • normowanie i kosztorysowanie
 • zarządzanie i marketing w budownictwie
 • eksploatacja budynków
 • wzmacnianie obiektów budowlanych
 • zarządzanie nieruchomościami

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo jest pierwszym i podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych:

 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • do projektowania w ograniczonym zakresie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru  Projektowanie użytkowe są w szczególności przygotowani do pracy w :

 • do zakładania własnych firm projektowych i prowadzenia indywidualnej aktywności twórczej,
 • firmach architektonicznych i developerskich,
 • firmach designerskich,
 • pracowniach projektowych i konerwatorskich,
 • agencjach eventowych i reklamowych,
 • organizacja wystaw i targów.

a także w :

 • administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna)– jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • wytwórniach i przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane
 • hurtowniach i marketach budowlanych
 • działach sprzedaży materiałów budowlanych
 • akredytowanych laboratoriach budowlanych i drogowych
 • kopalniach kruszyw, wytwórniach betonu towarowego oraz wytwórniach prefabrykatów,
 • przedsiębiorstwach wykonujących usługi w zakresie wynajmu specjalistycznych środków transportu oraz maszyn i urządzeń budowlanych,
 • organizacjach społeczno-gospodarcze, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa,
 • biurach i firmach projektowych – zespoły przygotowujące opracowania i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną,
 • pracowniach architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych,
 • firmach konsultingowych, doradczych agencjach obrotu nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach i firmach budowlanych, budowlano-montażowych - realizujących roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł