Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i człowieka dorosłego. Studenci zostaną zapoznani z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do różnych grup odbiorców, przede wszystkim do dzieci z zaburzeniami rozwoju, ich rodzin i opiekunów, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie. Studenci zostaną zapoznani z podstawami diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i terapii w obszarach związanych z psychologią kliniczną.

Wiedza

 • Student ma wiedzę dotyczącą wybranych faktów, teorii, metod i zależności dotyczących psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i człowieka dorosłego.
 • Student ma wiedzę z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej, stanowiącej istotny element procesu leczenia i terapii w różnych dziedzinach medycyny.

Umiejętności

 • Student opanował podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego.
 • Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną, wywodzącą się z różnych nurtów psychologii, przede wszystkim z psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych i innych do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

Kompetencje

Student jest gotów do:

 • samokształcenia;
 • dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, dostrzegania problemów i proponowania niestandardowych rozwiązań;
 • tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia;
 • podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji,
 • w których uczestniczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich,
 • Podstawy neuropsychologii,
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
 • Psychologia kliniczna dorosłych,
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Psychologia rozwoju człowieka dorosłego,
 • Psychopatologia,
 • Diagnoza psychologiczna.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów psychologicznych, specjalność: psychologia kliniczna, przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa: w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, a także w prywatnych gabinetach psychologicznych.

Możliwe jest dalsze kształcenie w tym kierunku i uzyskanie tytułu specjalisty psychologa klinicznego po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności:

 • Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych
 • Psychologii klinicznej chorób somatycznych
 • Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • Neuropsychologii.

Ukończone studia dają możliwość podjęcia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12670 zł
10770 zł
41 855 zł
23 675 zł
17 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12670 zł
10770 zł
41 855 zł
23 675 zł
17 000 zł