Psychologia kliniczna - nabór zimowy

Psychologia kliniczna - nabór zimowy

Magisterskie 10 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i człowieka dorosłego. Studenci zostaną zapoznani z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do różnych grup odbiorców, przede wszystkim do dzieci z zaburzeniami rozwoju, ich rodzin i opiekunów, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie. Studenci zostaną zapoznani z podstawami diagnozy, prewencji, pomocy psychologicznej i terapii w obszarach związanych z psychologią kliniczną.

Wiedza

 • Student ma wiedzę dotyczącą wybranych faktów, teorii, metod i zależności dotyczących psychologii klinicznej dzieci, młodzieży i człowieka dorosłego.
 • Student ma wiedzę z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej, stanowiącej istotny element procesu leczenia i terapii w różnych dziedzinach medycyny.

Umiejętności

 • Student opanował podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego.
 • Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną, wywodzącą się z różnych nurtów psychologii, przede wszystkim z psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych i innych do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.

Kompetencje

Student jest gotów do:

 • samokształcenia;
 • dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, dostrzegania problemów i proponowania niestandardowych rozwiązań;
 • tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia;
 • podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji,
 • w których uczestniczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich,
 • Podstawy neuropsychologii,
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,
 • Psychologia kliniczna dorosłych,
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Psychologia rozwoju człowieka dorosłego,
 • Psychopatologia,
 • Diagnoza psychologiczna.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów psychologicznych, specjalność: psychologia kliniczna, przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa: w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, a także w prywatnych gabinetach psychologicznych.

Możliwe jest dalsze kształcenie w tym kierunku i uzyskanie tytułu specjalisty psychologa klinicznego po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego oraz zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Po uzyskaniu tytułu specjalisty psychologa klinicznego można ubiegać się o wpis do Rejestru Psychologów Klinicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na życzenie wnioskującego, zawiera informację o subspecjalności:

 • Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych
 • Psychologii klinicznej chorób somatycznych
 • Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • Neuropsychologii.

Ukończone studia dają możliwość podjęcia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12500 zł 625 zł
10572 zł 715 zł
41 380 zł 1 725 zł
22 732 zł 3 415 zł
15 200 zł 6 500 zł