Psychopedagogika II st

Psychopedagogika II st

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Program studiów

Praca z ludźmi w różnych fazach życia, wspieranie ich rozwoju, organizowanie procesów wychowania i nauczania wymaga nie tylko wiedzy pedagogicznej, ale również odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Psychopedagogika to obszar studiów z zakresu pedagogiki, który łączy wiedzę pedagogiczną z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Zorientowanie obszaru na rozwijanie u studentów zarówno szeroko pojętych kompetencji pedagogicznych, jak i psychologicznych, przydatnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, uwrażliwia studentów na konieczność wieloaspektowego ujmowania sytuacji wychowawczych i uwzględniania ich kontekstu społecznego, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych. To wszystko sprzyja nabyciu przez przyszłych pedagogów umiejętności organizowania skutecznych działań o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i doradczym adresowanych zarówno do jednostki, jak i jej środowiska życia.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również środowiska społecznego, w którym funkcjonują podopieczni,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych i wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagającym optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia treningów twórczości oraz warsztatów dotyczących rozwijania kompetencji wychowawczych, kształtowania inteligencji emocjonalnej, rozwijania zdolności komunikacyjnych i kreatywności,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Andragogika i gerontologia
 • Diagnoza psychologiczna
 • Elementy psychopatologii
 • Neuropsychologia
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Wybrane aspekty psychologicznego oddziaływania na ucznia
 • Psychologia uczenia się
 • Psychologia stosowana z elementami psychiatrii
 • Psychologia starzenia się
 • Psychoprofilaktyka zdrowia
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia w:

 • przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, ochotniczych hufcach pracy;
 • placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • domach dziecka, w domach samotnej matki, ośrodkach profilaktycznych i terapeutycznych, oraz jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w pogotowiu opiekuńczym, czy środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy centrach pomocy rodzinie

Ponadto ukształtowane podczas studiów umiejętności miękkie ułatwiają psychopedagogowi odnalezienie się również w branży szkoleniowej – w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12525 zł
10600 zł
41 450 zł
22 870 zł
15 460 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12525 zł
10600 zł
41 450 zł
22 870 zł
15 460 zł