Rachunkowość i usługi finansowe - nabór zimowy

Rachunkowość i usługi finansowe - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz sporządzania analizy i sprawozdania finansowego, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowości. Student w trakcie nauki poznaje zasady rządzące instytucjami tworzącymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Student poznaje zastosowanie różnych instrumentów finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

Wiedza

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • mechanizmów planowania gospodarczego,
 • zasad i metod prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej,
 • międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej oraz podstaw aktualnego systemu podatkowego,
 • swobodnego poruszania się po rynku finansowym,
 • dobierania rozwiązań i usług finansowych odpowiednich do zapotrzebowania i sytuacji finansowej danego podmiotu (gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, państwa, banku, funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego),
 • zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka wynikającymi z wahań kursów walutowych czy stóp procentowych,
 • korzystania z instrumentów finansowych,
 • dokonywania analizy ekonomicznej podmiotu i zbudowania biznesplanu oraz strategii rozwoju.

Umiejętności

Nabędziesz podstawowych i profesjonalnych umiejętności na poziomie studiów zawodowych I stopnia z zakresu:

 • prowadzenia analiz rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw i banków i podejmowania decyzji menedżerskich,
 • wykorzystywania nowoczesnych systemów komputerowych do analizy procesów rynkowych,
 • rozwiązywania problemów rachunkowości, marketingu i zarządzania produktami finansowymi,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • współdziałania w opracowywaniu strategii przedsiębiorstwa, w szczególności
 • w zakresie kierunków rozwoju i marketingu oraz zarządzania finansami,
 • budowania strategii rozwoju usług finansowych świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze,
 • opracowywania deklaracji podatkowych i współpracy z Urzędem Skarbowym,
 • przygotowania planów rozwoju dla firm działających na rynkach światowych,
 • negocjacji z partnerami biznesowymi,
 • księgowania i bilansowania działalności przedsiębiorstwa.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu usług finansowych:

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
 • Strategie finansowe,
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej,
 • Bankowość detaliczna i korporacyjna,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw,
 • Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem,

Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podatków:

 • Rachunkowość podatkowa,
 • Postępowanie karno-skarbowe,
 • Podatki i prawo podatkowe.

Wybrane treści z zakresu rachunkowości:

 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rachunkowość budżetowa,
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Perspektywy zatrudnienia

Możesz pracować jako:

 • księgowy,
 • controller,
 • analityk finansowy,
 • specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
 • finansista,
 • specjalista ds. rozliczania projektów subwencjonowanych ze środków publicznych,
 • pracownik izb i urzędów skarbowych,
 • referent w instytucjach bankowo-finansowych,
 • pracownik biurowy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • niezależny ekspert ds. rozliczeń w administracji samorządowej,
 • pracownik komórek przedsiębiorstw odpowiedzialnych za analizę ekonomiczną działalności gospodarczej,
 • menedżer.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12400 zł 500 zł
10460 zł 575 zł
41 104 zł 1 380 zł
22 184 zł 2 730 zł
14 160 zł 5 200 zł