Systemy informatyczne w przemyśle - nabór zimowy

Systemy informatyczne w przemyśle - nabór zimowy

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie specjalistów mechatroników, którzy będą posiadali poszerzone kompetencje w dziedzinie informatyki i będą potrafili je wykorzystywać na potrzeby samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich. Duża część treści kształcenia będzie związana z realizacją zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i przemysłowymi oraz technologiami mobilnymi. Sieciowy obszar kompetencji zostanie uzupełniony o wiedzę i umiejętności z zakresu układów programowalnych, w szczególności programowalnych sterowników logicznych i procesorów sygnałowych. Elementem wspólnym dla kompetencji z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki będzie realizacja praktycznych zagadnień z zakresu inżynierii oprogramowania robotów oraz interfejsów urządzeń mechatronicznych. 

Wiedza

Student w toku nauki uzyska wiedzę w zakresie:

 • programowania obiektowego zarówno w języku C# jak i Java na potrzeby programowania urządzeń mobilnych
 • projektowania, eksploatacji i konfiguracja sieci komputerowych w zakresie wybranych zagadnień za zakresu CISCO CCNA i CCNP oraz usług sieciowych
 • projektowanie i ewaluacja oprogramowania w zakresie, jaki mieści się w inżynierii oprogramowania robotów i interfejsów urządzeń mechatronicznych
 • projektowania i eksploracji baz danych
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych
 • oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania prototypowania i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych
 • inżynierii oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia systemów czasu rzeczywistego

Umiejętności

Efekty kształcenia założone dla studiów II stopnia wiążą się z koniecznością wykształcenia umiejętności umożliwiających absolwentom podjęcie samodzielnej i twórczej pracy zawodowej, kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i samodzielnego podnoszeni kwalifikacji. Założone efekty kształcenia wiążą się z ukształtowaniem szeregu umiejętności, a w szczególności: 

 • stosowania w praktyce układów programowalnych, w szczególności sterowników PLC i procesorów sygnałowych,
 • projektowanie i ewaluacja oprogramowania w zakresie, jaki mieści się w inżynierii oprogramowania robotów i interfejsów urządzeń mechatronicznych
 • projektowania i eksploracji baz danych
 • samodzielnego rozwiązywania typowych oraz niestandardowych problemów zawodowych w dziedzinie mechatroniki
 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonywania właściwej ich interpretacji, integracji i krytycznej oceny jakości i przydatności informacji
 • organizacji pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów projektowych;
 • oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • oceny właściwości różnych materiałów, oraz właściwy dobór tych materiałów do realizowanych projektów inżynierskich

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Programowanie urządzeń i systemów mobilnych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy ERP w produkcji
 • Budowanie i programowanie HMI
 • Programowanie
 • Programowanie niskopoziomowe
 • Programowanie CNC
 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe
 • Rozproszone systemy kontrolno-pomiarowe
 • Symulacje i metody numeryczne
 • Sztuczna inteligencja
 • Wbudowane systemy operacyjne
 • Systemy CAD
 • Interfejsy komunikacyjne w systemach IOT

Perspektywy zatrudnienia

Współczesne rozwiązania techniczne coraz częściej wykorzystują wiedzę z pogranicza mechaniki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Dobrze wykształcony absolwent studiów II stopnia wpasowuje się ze swoimi kompetencjami w to zapotrzebowanie. Zakres przedsiębiorstw i instytucji, w których absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki. Jako przykłady można wymienić:  

 • instytuty naukowo-badawcze, ośrodki rozwojowe, w tym działy rozwoju i działy badawcze w przedsiębiorstwach, firmach produkcyjnych i konstrukcyjnych
 • firmy działające na potrzeby branży motoryzacyjnej, sprzętu AGD, sprzętu medycznego
 • przemysł lotniczy, narzędziowy oraz tak zwany przemysł ciężki
 • stacje diagnostyczne, serwisy techniczne różnych branż
 • instytucje i przedsiębiorstwa, które z racji charakteru swojej działalności korzystają z zaawansowanych rozwiązań technicznych
 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
 • firmy działające w branżach nowoczesnych technologii

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12610 zł
10700 zł
41 685 zł
23 335 zł
16 350 zł
DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12488 zł 610 zł
10560 zł 700 zł
41 348 zł 1 685 zł
22 668 zł 3 335 zł
15 080 zł 6 350 zł