Systemy informatyczne w przemyśle

Systemy informatyczne w przemyśle

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie specjalistów mechatroników, którzy będą posiadali poszerzone kompetencje w dziedzinie informatyki i będą potrafili je wykorzystywać na potrzeby samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich. Duża część treści kształcenia będzie związana z realizacją zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i przemysłowymi oraz technologiami mobilnymi. Sieciowy obszar kompetencji zostanie uzupełniony o wiedzę i umiejętności z zakresu układów programowalnych, w szczególności programowalnych sterowników logicznych i procesorów sygnałowych. Elementem wspólnym dla kompetencji z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki będzie realizacja praktycznych zagadnień z zakresu inżynierii oprogramowania robotów oraz interfejsów urządzeń mechatronicznych. 

Wiedza

Student w toku nauki uzyska wiedzę w zakresie:

 • programowania obiektowego zarówno w języku C# jak i Java na potrzeby programowania urządzeń mobilnych
 • projektowania, eksploatacji i konfiguracja sieci komputerowych w zakresie wybranych zagadnień za zakresu CISCO CCNA i CCNP oraz usług sieciowych
 • projektowanie i ewaluacja oprogramowania w zakresie, jaki mieści się w inżynierii oprogramowania robotów i interfejsów urządzeń mechatronicznych
 • projektowania i eksploracji baz danych
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych
 • oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania prototypowania i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych
 • inżynierii oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia systemów czasu rzeczywistego

Umiejętności

Efekty kształcenia założone dla studiów II stopnia wiążą się z koniecznością wykształcenia umiejętności umożliwiających absolwentom podjęcie samodzielnej i twórczej pracy zawodowej, kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia i samodzielnego podnoszeni kwalifikacji. Założone efekty kształcenia wiążą się z ukształtowaniem szeregu umiejętności, a w szczególności: 

 • stosowania w praktyce układów programowalnych, w szczególności sterowników PLC i procesorów sygnałowych,
 • projektowanie i ewaluacja oprogramowania w zakresie, jaki mieści się w inżynierii oprogramowania robotów i interfejsów urządzeń mechatronicznych
 • projektowania i eksploracji baz danych
 • samodzielnego rozwiązywania typowych oraz niestandardowych problemów zawodowych w dziedzinie mechatroniki
 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, dokonywania właściwej ich interpretacji, integracji i krytycznej oceny jakości i przydatności informacji
 • organizacji pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów projektowych;
 • oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • oceny właściwości różnych materiałów, oraz właściwy dobór tych materiałów do realizowanych projektów inżynierskich

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Programowanie urządzeń i systemów mobilnych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy ERP w produkcji
 • Budowanie i programowanie HMI
 • Programowanie
 • Programowanie niskopoziomowe
 • Programowanie CNC
 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe
 • Rozproszone systemy kontrolno-pomiarowe
 • Symulacje i metody numeryczne
 • Sztuczna inteligencja
 • Wbudowane systemy operacyjne
 • Systemy CAD
 • Interfejsy komunikacyjne w systemach IOT

Perspektywy zatrudnienia

Współczesne rozwiązania techniczne coraz częściej wykorzystują wiedzę z pogranicza mechaniki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Dobrze wykształcony absolwent studiów II stopnia wpasowuje się ze swoimi kompetencjami w to zapotrzebowanie. Zakres przedsiębiorstw i instytucji, w których absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki. Jako przykłady można wymienić:  

 • instytuty naukowo-badawcze, ośrodki rozwojowe, w tym działy rozwoju i działy badawcze w przedsiębiorstwach, firmach produkcyjnych i konstrukcyjnych
 • firmy działające na potrzeby branży motoryzacyjnej, sprzętu AGD, sprzętu medycznego
 • przemysł lotniczy, narzędziowy oraz tak zwany przemysł ciężki
 • stacje diagnostyczne, serwisy techniczne różnych branż
 • instytucje i przedsiębiorstwa, które z racji charakteru swojej działalności korzystają z zaawansowanych rozwiązań technicznych
 • jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
 • firmy działające w branżach nowoczesnych technologii

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł