Turystyka międzynarodowa i zarządzanie w hotelarstwie ACA - nabór zimowy

Turystyka międzynarodowa i zarządzanie w hotelarstwie ACA - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW studia dla obywateli Ukrainy

Wprowadzenie/Вступ

Jesteś kreatywnym młodym człowiekiem? Szukasz rozwijającej i interesującej ścieżki zawodowej? Lubisz uczyć się języków obcych? Uważasz że bez problemu odnajdziesz się w pracy w międzynarodowych teamach a do tego w przyszłości chciał(a)byś połączyć pracę zawodową z podróżami zawodowymi i poznawaniem świata? 

Nie wahaj się – podejmij studia turystyczne! Branża turystyczna Ciebie potrzebuje!

Wybierz ścieżkę nauki nas studiach pierwszego stopnia umożliwiającą już podczas studiów rozwijanie praktycznych kompetencji zawodowych, niezbędnych w obsłudze międzynarodowych turystów, z rozszerzeniem o praktyczną wiedzę i umiejętności menadżerskie w zakresie prowadzenia usług hotelarskich.

Turystyka międzynarodowa jest jedną z najważniejszych części ,,globalnego przemysłu” i nadal pomimo występujących przeciwności (dwa ostatnie lata pandemii covid) nie traci impetu w swoim rozwoju. Eksperci na całym świecie podkreślają, że usługi turystyczne wciąż będą wchłaniać nowe zasoby kadrowe, ponieważ z roku na rok rośnie liczba przyjazdów turystycznych. Rynek turystyczny w różnych częściach świata będzie się dynamicznie rozwijał - nadal będzie też jednym z najważniejszych sektorów zatrudnienia na świecie

Шановні абітурієнти!

У зв’язку з військовими подіями в Україні, що значно ускладнюють здобуття вищої освіти, Інститут управління і економіки туристичних послуг Економічного університету (м. Бидгощ, Польща) не залишився осторонь і розробив для вас спеціальну пропозицію освітніх послуг з напряму підготовки «Міжнародний туризм і менеджмент готельного бізнесу» для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Особливості навчання за програмою:

три роки навчання
перший рік навчання лише українською мовою!
інтенсивний курс вивчення польської мови, після якого ви здобудете необхідні мовні навички для подальшого навчання польською мовою
організація інтеграційних зустрічей та екскурсійних поїздок на початку навчання задля полегшення адаптації студентів в новому середовищі
кваліфіковані україномовні викладачі з України і Польщі
можливість поєднання on-line (усі лекції) та of-line (семінарсько-практичні заняття) навчання
координатори, які будуть вам допомагати у різних питаннях на всіх етапах

Ти креативна молода людина? Хочеш здобути сучасну, актуальну та цікаву професію? Ти любиш вивчати іноземні мови? Мрієш працювати в міжнародних командах, а ще прагнеш у майбутньому поєднувати сою роботу з подорожами та дослідженням світу?

Не зволікай – починай вивчати туризм! Ти потрібен туристичній галузі! 

Вибери шлях навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, який дозволить розвинути професійні компетенції, необхідні в обслуговуванні міжнародних туристів з розширеними практичними знаннями та управлінськими навичками у сфері готельних послуг.

Міжнародний туризм є однією з найважливіших частин «світової індустрії» і досі, незважаючи на негаразди (останні два роки пандемії ковіду та військові події в Україні), не втрачає обертів у своєму розвитку. Експерти в усьому світі підкреслюють, що ринок туристичних послуг надалі потребуватиме нових людських ресурсів, оскільки кількість туристів зростає з року в рік. Туристичний ринок у різних частинах світу динамічно розвиватиметься – він також залишатиметься одним із найважливіших секторів зайнятості у світі.

Cele kształcenia/Цілі навчання

Ucz się i pracuj w tym samym czasie! To najlepsze rozwiązanie na rynku i cel naszych studiów!

Studia praktyczne na obszarze ,,turystyka międzynarodowa i zarządzanie hotelarstwem” prowadzone są z udziałem praktyków z branży – w kontakcie z nimi zostaniesz wyposażony w tajniki wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi funkcjonującymi na międzynarodowym rynku turystycznym, prowadzenia biznesu turystycznego w środowisku międzynarodowym, czy też stosowania nowoczesnych technik sprzedażowych. Podczas staży i praktyk – najważniejszej części praktycznego 3 letniego programu kształcenia - w wybranych przez Ciebie przedsiębiorstwach branży turystycznej (także tych zagranicznych) teoretyczną wiedzę zdobytą podczas wykładów wprowadzisz w życie w rzeczywistych warunkach miejsca pracy!

Вчитися і працювати одночасно! Це найкраще рішення на ринку освітніх послуг і мета навчання!

Практичні заняття за напрямом підготовки «Міжнародний туризм і менеджмент готельного бізнесу» проводяться за участю практиків галузі – у спілкуванні з ними ви опануєте секрети знань у сфері організації та управління туристичними підприємствами, що функціонують на міжнародному туристичному ринку, ведення туристичного бізнесу в міжнародному середовищі, а також використання сучасних технологій продажу. Під час стажування та практики – найважливішої частини 3-річної програми навчання – в обраних туристичних компаніях (в тому числі закордонних) ви застосуєте теоретичні знання, отримані на лекціях, на практиці в реальних умовах праці!

 

Wiedza/Знання

Podstawowym założeniem programu studiów jest odejście od kształcenia teoretycznego i położenie wyraźnego nacisku na specjalistyczną wiedzę praktyczną, która kompleksowo przygotuje Cię do pracy w szeroko rozumianym sektorze usług turystycznych. Ponadto, ważnym aspektem jest nabycie lub doskonalenie umiejętności komunikowania się w językach obcych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru branżowego oraz kształtowanie kultury obsługi i etyki zawodowej. Takie podejście oznacza wyposażenie Cię w szereg umiejętności i kompetencji, które z łatwością dostosujesz do wymagań i oczekiwań pracodawców w branży turystycznej.  Dowiesz się, jak zarządzać różnorodnością międzynarodowego rynku turystycznego. Chcesz spróbować swoich sił jako pilot wycieczek lub agent turystyczny? Niema problemu - u nas się tego nauczysz. Zajęcia prowadzone w hotelach pozwolą Ci zrozumieć różnorodność Twoich przyszłych możliwości. W trakcie pierwszego roku nauki odbędziesz 5-dniowy obóz rekreacyjny, aby zintegrować się z grupą lub rozwinąć różne umiejętności w zakresie przygotowywanie oferty rekreacyjnej i animacji czasu wolnego. 

Основою освітньої програми є відхід від теоретичної освіти та посилення спеціальних практичних знань, які всебічно підготують вас до роботи в секторі туристичних послуг. Крім того, важливим аспектом є набуття та вдосконалення навичок ділового спілкування іноземними мовами в туристичній сфері, а також розвиток культури обслуговування та професійної етики. Цей підхід надасть вам ряд навичок і компетенцій, які ви зможете легко адаптувати до вимог і очікувань роботодавців у туристичній індустрії. Ви дізнаєтесь, як керувати різнорідністю міжнародного ринку туризму. Бажаєте спробувати себе в ролі турлідера чи турагента? Немає нічого складного – ви навчитеся цьому у нас. Заняття, які проводяться в готелях, дозволять вам зрозуміти різноманітність ваших майбутніх можливостей. Протягом першого року навчання ви візьмете участь у 5-денному відпочинковому таборі, щоб інтегруватися з групою або розвинути різні навички у сфері підготовки рекреаційної пропозиції та анімації вільного часу.

Umiejętności praktyczne/Практичні вміння

Studia na specjalności ,,Turystyka międzynarodowa i zarządzanie hotelarstwem” wyposażają i doskonalą umiejętności kompleksowej organizacji i obsługi ruchu turystycznego oraz świadczenia usług hotelarskich. W ramach praktycznych przedmiotów nabędziesz umiejętności zastosowania interdyscyplinarnej wiedzy zarządczej w praktyce - będziesz działał jak przedsiębiorca w biznesie turystycznym. Zdobędziesz umiejętności pracy zespołowej i zarządzania projektami – a to kompetencje szczególnie wymagane przez pracodawców na rynku. Nauczysz się projektować oferty i produkty turystyczne, a także organizować sprzedaż ofert turystycznych oraz dodatkowych usług (np. związanych z turystyką biznesową).

Ponieważ pracy w sektorze turystyki międzynarodowej wymaga umiejętności komunikacji w języku obcym (najczęściej angielskim), dlatego w toku studiów zapewniamy naszym studentom doskonalenie i pogłębiania umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, w tym specjalistycznego (branżowego).

Навчання за спеціальністю «Міжнародний туризм і менеджмент готельного бізнесу» озброює і вдосконалює вміння комплексної організації та обслуговування туристичного руху і надання готельних послуг. У рамках практичних предметів ви отримаєте вміння застосовувати міждисциплінарні знання менеджменту на практиці – ви будете діяти як підприємець у туристичному бізнесі. Ви отримаєте навички командної роботи та управління проєктами – а це компетенції, які особливо потрібні роботодавцям на ринку. Ви навчитеся проєктувати туристичні пропозиції та продукти, а також організовувати продаж туристичних пропозицій та додаткових послуг (наприклад, пов’язаних з бізнес-туризмом).

Оскільки робота в сфері міжнародного туризму вимагає вміння спілкуватися іноземною мовою (зазвичай англійською), тому в процесі навчання ми удосконалюємо та поглиблюємо комунікативні навички наших студентів в англійській мові, в тому числі фахової (галузевої).

Wykaz wybranych przedmiotów/Список предметів, які ви будете вивчати:

Wykaz wybranych przedmiotów:

 • Język obcy
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Kultura języka polskiego
 • Marketing
 • Promocja i informacja w turystyce
 • Podstawy zarządzania
 • Event management
 • Zarządzanie zasobami ludzkim
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta
 • Obsługa klienta
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe Organizacje Turystyczne
 • Geografia turystyczna
 • Podstawy krajoznawstwa
 • Podstawy turystyki
 • Produkt turystyczny
 • Ekonomika turystyki
 • Agroturystyka
 • Ekoturystyka
 • Turystyka biznesowa
 • Metody badań w turystyce
 • Animacja w turystyce
 • Logistyka w turystyce
 • Podstawy hotelarstwa
 • Organizacja pracy w przedsiębiorstwie hotelarskim
 • Systemy i łańcuchy hotelowe
 • Wyposażenie techniczne hotelu
 • Ekonomika przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Funkcjonowanie gastronomii hotelowe
 • Kuchnie świata
 • Zarządzanie jakością w obiekcie hotelarskim
 • Usługi wellness i SPA
 • Organizacja i kalkulacja imprez turystycznych
 • Międzynarodowe centra turystyczne
 • Biznesplan
 • Techniki sprzedażowe
 • Badania rynku
 • Transport międzynarodowy
 • Systemy rezerwacyjne
 • Zajęcia eksperckie
 • Praktyka branżowa

Список предметів, які ви будете вивчати::

 • Іноземна мова
 • Основи права і охорона інтелектуальної власності
 • Культура польської мови
 • Маркетинг
 • Промоція і інформація в туризмі
 • Менеджмент
 • Event менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Дипломатичний протокол і етикет
 • Обслуговування клієнта
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні туристичні організації
 • Туристична географія (світу, Європи)
 • Основи краєзнавства
 • Основи туризму
 • Туристичний продукт
 • Економіка туризму
 • Агротуризм
 • Екологічний туризм
 • Бізнес-туризм
 • Методи дослідження в туризмі
 • Анімація в туризмі
 • Логістика в туризмі
 • Основи готельного бізнесу
 • Організація праці в готельному бізнесі
 • Готельні системи і ланцюги
 • Матеріально-технічна база готелю
 • Економіка готельного бізнесу
 • Готельна гастрономія
 • Кухні світу
 • Управління якістю в готелях
 • Послуги wellness і SPA
 • Організація туристичних розваг
 • Туристичні міжнародні центри
 • Бізнес-план
 • Техніка продажів
 • Дослідження ринку
 • Транспорт в туризмі
 • Системи бронювання
 • Заняття з експертами
 • Галузева практиката інші.

Perspektywy zatrudnienia/Перспективи працевлаштування

 • hotele i inne obiekty oferujące zakwaterowanie i inne usługi turystyczne,
 • biura turystyczne, firmy organizujące wycieczki i biura podróży,
 • centra informacji turystycznej,
 • firmy świadczące usługi transportu turystycznego (linie lotnicze, żegluga morska, autokary)
 • centra konferencyjne, zjazdowe i targowe,
 • organizacje i stowarzyszenia turystyczne działające na rzecz rozwoju turystyki, np. lokalne i regionalne organizacje turystyczne,
 • biura w wydziałach i jednostkach administracji samorządowej i państwowej zajmujące się rozwojem i promocją turystyki,
 • własna działalność gospodarcza w branży turystycznej związana z obsługą ruchu turystycznego
 • jako pilot wycieczek, przewodnik lub przedstawiciel organizatora turystyki. 
 • •готелі та інші заклади розміщення, інші туристичні послуги
 • •туристичні агентства, туроператори та туристичні агентства
 • •туристичні інформаційні центри
 • •компанії, що надають туристичні транспортні послуги (авіакомпанії, морські перевезення, автобуси)
 • •конференц-центри, центри для зустрічей, ярмарки
 • •туристичні організації та асоціації розвитку туризму (місцеві, регіональні, міжнародні)
 • •офіси в департаментах та підрозділах місцевого самоврядування та державної адміністрації, що займаються розвитком та просуванням туризму
 • •власна підприємницька діяльність у сфері туризму, пов'язана з обслуговуванням туристичного руху
 • •в якості екскурсовода, гіда або представника туроператора

Przygotowanie praktyczne/Практична підготовка

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych (profil praktyczny) kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez:

 • zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży,
 • spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych,
 • możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę),
 • obligatoryjne praktyki zawodowe,
 • system dualny studiów - warsztaty realizowane w obiektach hotelarskich

W ramach projektu studiów dualnych nasi studenci wspólnie z partnerami branżowymi zrealizowali między innymi następujące filmiki instruktażowe. Tak się studiuje praktycznie!

 Managerem specjalności jest Prezes Hotelu City w Bydgoszczy Pan Michał Walczak

 - specjalista w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Od ponad 25 lat związany zawodowo z hotelarstwem – hotele czterogwiazdkowe. Przez pierwsze lata zdobywał umiejętności i doświadczenia na stanowiskach operacyjnych w gastronomii (kelner, barman), housekeepingu, recepcji. Ma 10-letnie doświadczenie jako kierownik recepcji w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Od 2008 roku prezes zarządu Hotelu City w Bydgoszczy. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Od 2017 roku Dyrektor Regionalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Od 2019 Sekretarz Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, w której jest członkiem od 2008 roku. Ekspert FRSE WorldSkillsPoland w dziedzinie obsługa gościa hotelowego.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci realizują 5-dniowy obóz sportowy. Obóz składa się z 32h zajęć dydaktycznych i odbywa się w specjalnym zjeździe dla stacjonarnej i niestacjonarnej formy kształcenia.
W programie obozu zaplanowane są następujące formy rekreacji: wspinaczka, mega piłkarzyki, tenis ziemny, strzelectwo, łucznictwo, sporty motorowodne, żeglarstwo, skimboard, wakeboard, mountboard, kolarstwo, windsurfing, tyrolka, kajakarstwo i inne współczesne formy rekreacji.

В освітньо-професійної програмі підготовки фахівців з міжнародного туризму і готельного бізнесу особлива увага приділяється реалізації здобутих студентами знань у професійної діяльності. Ця мета досягається через:

• заняття з викладачами з досвідом роботи в даній галузі

• зустрічі з експертами, організація галузевих заходів, подій

• можливості сертифікації конкретних компетенцій, проєктно-конструкторські і лабораторні заняття (в аудиторіях, облаштованих професійним обладнанням)

• обов'язкову професійну практика

• дуальну система навчання – практичні заняття, що проводяться в готельних закладах

Керівник  – президент City Hotel у Бидгощі пан Міхал Вальчак - фахівець у сфері готельно-гастрономічного господарства. Випускник економічного факультету Познанського економічного університету.

Понад 25 років професійно займається готельною індустрією – чотиризірковими готелями. За перші роки отримав навички та досвід роботи на операційних посадах в гастрономії (офіціант, бармен), господарському обслуговуванні, рецепції. Він має 10-річний досвід роботи менеджером на рецепції в готелі Pod Orłem у Бидгощі. З 2008 року президент правління Hotel City в Бидгощі. Академічний викладач Університету економіки в Бидгощі. З 2017 року регіональний директор Польської господарської палати готельного бізнесу. З 2019 року секретар Бидгощської місцевої туристичної організації, членом якої є з 2008 року. Експерт FRSE WorldSkillsPoland у сфері обслуговування гостей готелю.

Протягом першого року навчання студенти організовують 5-денний спортивний табір. Табір складається з 32 годин дидактичних занять і проходить у спеціальному з’їзді для денної та заочної форми навчання.

У програмі табору заплановані наступні форми відпочинку: скелелазіння, меганастільний футбол, теніс, стрільба, стрільба з лука, човновий спорт, вітрильний спорт, скімборд, вейкборд, маунтборд, велоспорт, віндсерфінг, зіплайн, каное та інші сучасні види відпочинку.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł