Wychowanie fizyczne - nabór zimowy

Wychowanie fizyczne - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Łączy wiedzę z takich dziedzin jak:

 • sport,
 • pedagogika,
 • psychologia,
 • zarządzanie i rekreacja.

Celem kształcenia jest zdobycie kompetencji i umiejętności niezbędnych do organizacji i prowadzenia zarówno lekcji wychowania fizycznego w szkole oraz organizacji sportu i rekreacji dla różnych warstw społeczeństwa, organizacji i zarządzania działalnością w obiektach sportowych.

Wiedza

Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem kultury fizycznej. Jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Posiada wiedzę umożliwiającą pracę z osobami w różnym wieku od dziecka do seniora oraz w różnych warunkach, które umożliwiają skuteczne osiągniecie celu i realizacji zadań kultury fizycznej.

Absolwent wyposażony będzie w wiedzę:

 • ogólną z zakresu nauk biologicznych, pedagogicznych, społecznych oraz nauk kultury fizycznej
 • zaawansowaną z teorii i metodyki wychowania fizycznego i teorii sportu
 • dotyczącą metodologii badań naukowych, zna podstawowe metody analizy i syntezy uzyskanych wyników
 • szczegółową dotyczącą celu organizacji i funkcjonowania szkoły, instytucji oświatowych i instytucji kultury fizycznej związanych z działalnością o charakterze edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym
 • z zakresu marketingu i zarządzania w sporcie - nowoczesne strategie rozwoju sportu i rekreacji, zna zasady prawidłowej konkurencji na rynku
 • dotyczącą organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
 • dotyczącą nowoczesnych trendów w kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji w Europie i na Świecie.

Umiejętności

Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent studiów wyposażony będzie w umiejętności:

 • formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży,
 • diagnozowania poziomu rozwoju somatyczno - motorycznego dzieci i młodzieży w celu doboru właściwych metod wspomagających proces realizacji zadań kultury fizycznego,
 • twórczej aktywności w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań,
 • organizowania pracy własnej i podopiecznych,
 • organizowania realizacji i kontroli zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, zajęć poza szkolnych i poza lekcyjnych, obozów i szkoleń sportowych i rekreacyjnych,
 • zarządzania placówką kultury fizycznej,sportu i rekreacji oraz stowarzyszeniem sportowym,
 • oceny ryzyka podczas realizacji zadań kultury fizycznej oraz eliminacji zagrożeń,
 • posługiwania się narzędziami marketingu w celu promocji zdrowia i kultury fizycznej.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Blok dyscyplin biologicznych: Anatomia, Fizjologia człowieka, antropologia i antropomotoryka, biochemia, biomechanika
 • Blok dyscyplin pedagogicznych: pedagogika, psychologia, socjologia
 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego
 • Teoria sportu
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Edukacja zdrowotna z wychowaniem seksualnym
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Żywienie w sporcie
 • Sporty indywidualne: gimnastyka, lekkoatletyka, kolarstwo, kajakarstwo, windsurfing, tenis ziemny, pływanie, fitness
 • Sporty zespołowe: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka
 • Sporty walki
 • Sport olimpijski i profesjonalny
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Masaż
 • Marketing w sporcie
 • Przedsiębiorczość i projekty w sporcie
 • Prawo w sporcie
 • Zarządzanie stowarzyszeniem sportowym
 • Psychospołeczne uwarunkowania pracy menagera sportu
 • Organizacja sportu i rekreacji w UE
 • Odnowa biologiczna
 • Turystyka uzdrowiskowa i SPA
 • Rytmika i taniec
 •  ABC Nurkowania
 • Sporty motorowodne
 • Turystyka kwalifikowana
 • Refleksologia
 • Ratownictwo wodne
 • Traumatologia w sporcie

Perspektywy zatrudnienia

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje i stowarzyszenia sportowe (kluby i związki sportowe) oraz placówki sportu, rekreacji i turystyki (ośrodki sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe itp.), placówki działające na rzecz sportu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo absolwenci przygotowani są do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rekreacji i sportu:

 • szkółki pływania,
 • kluby sportowe, fitnees i siłownie,
 • organizacja kolonii i obozów sportowych,
 • oraz pracy zawodowej w służbach mundurowych (policja, straż pożarna, wojsko, ratownictwo wodne).

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12452 zł 565 zł
10520 zł 650 zł
41 252 zł 1 565 zł
22 480 zł 3 100 zł
14 720 zł 5 900 zł