Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji II st

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji II st

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość studia zdalne

Cele kształcenia

 

Celem studiów II stopnia kierunku Ekonomia - Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji - jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego gospodarowania personelem w organizacji i systemie ekonomicznym państwa. W ramach specjalności kształcimy przyszłych absolwentów, którzy wykorzystując praktyczne umiejętności staną się liderami przedsiębiorstw z zakresu kierowania i efektywnego wykorzystania zasobów pracy przedsiębiorstw na rzecz optymalizacji kosztów osobowych sektora MŚP , jak również dużych korporacji.

Program studiów

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty sterowania gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego jako wiodącego bodźca w rozwoju każdej firmy. Układ treści programowych bazujących na kanonie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości pozwala na systemowe poznanie praktycznych metod gospodarowania kapitałem ludzkim.

Efekty uczenia się dla kierunku "ekonomia" studiów drugiego stopnia dostępne są tutaj.

Wiedza

Po ukończeniu specjalności zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji, absolwent potrafi realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz we wszystkich strukturach organizacyjnych (samorząd, organizacje pozarządowe). Absolwent zna także zasady przygotowywania kandydatów do pracy zgodnie z planem rozwoju zasobów ludzkich. Abiturient studiów II stopnia ww. obszaru będzie wiedział, jak poprzez właściwe zarządzanie ludźmi budować solidną i efektywnie działającą organizację. Zdobędzie równieź fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy, a także zrozumie, jakie znaczenie dla gospodarki ma rozwijanie kapitału ludzkiego.

Umiejętności

 
 

Absolwent:

 • potrafi rozpoznawać przyczyny sytuacji trudnych w organizacji i właściwie na nie reagować;
 • zna różne metody rekrutacji, motywacji i rozwoju zasobów ludzkich organizacji;
 • umie, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zaplanować zatrudnienie, przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji, ocenić pracowników, zmotywować ich do pracy, a także wie jak przeprowadzić proces derekrutacji;
 • ma świadomość czym jest problem bezrobocia i jakie są jego skutki, zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.

Wybrane przedmioty

Plan studiów obejmuje poniżej wymienione przedmioty obszarowe spośród których zdecydowana większość realizowana jest w formie warsztatów, laboratoriów i ćwiczeń.

 • Etyka pracy;
 • Ekonomika i organizacja pracy w przedsiębiorstwie;
 • Badania i polityka rynku pracy;
 • Elementy prawa pracy;
 • Gospodarka oparta na wiedzy;
 • Kadry i płace;
 • Podstawy kierowania zespołami pracowniczymi;
 • Systemy motywacyjne;
 • Zarządzanie konfliktem;
 • Rekrutacja i dobór kadr.

Perspektywy zatrudnienia

 • kadra zarządzająca działami HR;
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi odpowiedzialny za określanie ścieżek kariery;
 • specjalista ds. rekrutacji odpowiedzialny za cały proces zatrudniania pracowników;
 • menedżer ds. szkoleń i rozwoju, który odpowiada za organizację i prowadzenie szkoleń;
 • referent biura pośrednictwa zatrudnienia;
 • samodzielny pracownik ds. płac;
 • pełnomocnik zarządów przedsiębiorstw ds. zasobów ludzkich;
 • samodzielny przedsiębiorca jako tzw. "headhunter";
 • specjalista w działach personalnych jednostek administracji publicznej; organach samorządu terytorialnego etc.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł