Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Zostań magistrem inżynierem budownictwa

Oferujemy 1,5 - letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa.

Studia magisterskie o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa. Tytuł magistra na kierunku budownictwo podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Pierwszy tytuł naukowy stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Studia kładą nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora budownictwa.

Budownictwo drogowe

Obszar studiów Budownictwo Drogowe przygotowuje absolwenta w szczególności do projektowania, budowy oraz eksploatacji dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych. Absolwenci tej specjalności będą również przygotowani do nadzorowania robót budowlanych, kierowania nimi, a także do rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych w zakresie budownictwa drogowego. Są przygotowani do projektowania i eksploatacji infrastruktury towarzyszącej drogom. Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej oraz zapoznają się z metodami planowania rozwoju sieci drogowej i z nowoczesnymi metodami inżynierii ruchu drogowego.

 

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Projektowanie dróg, autostrad
 • Inżynieria ruchu i węzły drogowe
 • Budowa i eksploatacja dróg, autostrad
 • Zarządzanie i utrzymanie nawierzchni dróg i autostrad
 • Technologia robót drogowych

 

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wykształcenie techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi.

 

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo:

 • jest podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń,
 • znacznie skraca praktykę zawodową niezbędną do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń z 3 lat do 1.5 roku.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci branży drogowej,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy robót drogowych,
 • specjaliści ds. utrzymania dróg,
 • specjaliści ds. obsługi infrastruktury drogowej.

 

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

 • przedsiębiorstwa realizujących inwestycje w zakresie budownictwa komunikacyjnego,
 • przedsiębiorstwa robót drogowych,
 • zarządy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • wytwórnie materiałów dla drogownictwa,
 • pracowniach projektowych
 • przedsiębiorstwa wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • własna działalność gospodarcza w szeroko rozumianej branży budowlanej,
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
 • administracja samorządowa i rządowa wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna)– jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • instytucje Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa,
 • instytuty naukowo-badawczych i ośrodki badawczo-rozwojowych oraz instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

 

Absolwent ma możliwość:

 • kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej (studiach III stopnia),
 • ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł