Konstrukcje budowlane i inżynierskie - nabór zimowy

Konstrukcje budowlane i inżynierskie - nabór zimowy

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Zostań magistrem inżynierem budownictwa

Oferujemy 1,5 - letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa.

Studia magisterskie o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa. Tytuł magistra na kierunku budownictwo podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Pierwszy tytuł naukowy stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Studia kładą nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora budownictwa.

 

Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Obszar studiów Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie przygotowuje absolwenta w szczególności do twórczego rozwiązywania problemów projektowych. Uzyskuje on wiedzę w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji metalowych, betonowych, sprężonych i zespolonych będących ustrojami nośnymi budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, sportowych i innych obiektów inżynierskich, takich jak: kominy, zbiorniki, estakady itp. Absolwenci tej specjalności posiadają niezbędną wiedzę z zakresu: teorii konstrukcji, komputerowego wspomagania projektowania, bezpieczeństwa i niezawodności i oraz organizacji i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwent jest przede wszystkim przygotowany do podjęcia pracy w krajowych i międzynarodowych zespołach projektujących i wykonujących złożone obiekty budowlane. Może też pełnić funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją budowlaną.

 

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Ustroje powierzchniowe
 • Dynamika budowli
 • Bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji
 • Nośność graniczna konstrukcji
 • Konstrukcje sprężone i zespolone

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wykształcenie techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi.

 

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo:

 • jest podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń,
 • znacznie skraca praktykę zawodową niezbędną do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń z 3 lat do 1.5 roku.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy,
 • specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych,
 • specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego.

 

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

 • biura konstrukcyjno-projektowe,
 • przedsiębiorstwa wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • własna działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej,
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
 • administracja samorządowa i rządowa wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna)– jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • instytucje Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa,
 • instytuty naukowo-badawczych i ośrodki badawczo-rozwojowych oraz instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

 

Absolwent ma możliwość:

 • kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej (studiach III stopnia),
 • ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12452 zł 565 zł
10520 zł 650 zł
41 252 zł 1 565 zł
22 480 zł 3 100 zł
14 720 zł 5 900 zł