Realizacja i utrzymanie obiektów budowlanych

Realizacja i utrzymanie obiektów budowlanych

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Zostań magistrem inżynierem budownictwa

Oferujemy 1,5 - letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa.

Studia magisterskie o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie budownictwa. Tytuł magistra na kierunku budownictwo podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Pierwszy tytuł naukowy stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Studia kładą nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora budownictwa.

Stopień studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny (do wyboru)
Otrzymywany tytuł: magister inżynier
Pozostałe obszary: Konstrukcje budowlane i inżynierskieRenowacja i modernizacja obiektów budowlanych, Budownictwo drogowe

Realizacja i utrzymanie obiektów budowlanych

Obszar studiów Realizacja i Utrzymanie Obiektów Budowlanych przygotowuje absolwenta w szczególności do twórczego rozwiązywania problemów związanych z wykonaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych. Uzyskuje on wiedzę do projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych, obejmujących studia i analizy przez inwestycyjne, dobór i organizację uczestników procesu, inwestorski nadzór techniczny i finansowy oraz controlling efektywności ekonomicznej. Efektem kształcenia jest przygotowanie do sprawowania samodzielnych funkcji koordynujących wszystkie fazy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych obiektów budowlanych: projektowania, planowania i realizacji robót budowlanych oraz samodzielnego prowadzenia jednostek budowlanych projektowych i wykonawczych oraz działalności gospodarczej i deweloperskiej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje nowoczesnego menadżera w budownictwie i jest przygotowany do kierowania wszelką działalnością produkcyjną, usługową i handlową w branży budowlanej. Ponadto uzyska kompetencje z zakresu projektowania złożonych konstrukcji budowlanych.

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Organizacja złożonych procesów inwestycyjno-budowlanych
 • Utrzymanie i ocena stanu technicznego budynków
 • Efektywność przedsięwzięć inżynierskich
 • Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią i korozją
 • Wybrane zagadnienia z ekonomiki budownictwa

Uprawnienia zawodowe

Absolwent zdobędzie odpowiednie wykształcenie techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi.

 

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo:

 • jest podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń,
 • znacznie skraca praktykę zawodową niezbędną do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń z 3 lat do 1.5 roku.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy,
 • specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych,
 • specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego.

 

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

 • biura konstrukcyjno-projektowe,
 • przedsiębiorstwa wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • własna działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej,
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
 • administracja samorządowa i rządowa wszystkich szczebli (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie, administracja specjalna)– jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami,
 • instytucje Unii Europejskiej zajmujące się problemami budownictwa,
 • instytuty naukowo-badawczych i ośrodki badawczo-rozwojowych oraz instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

 

Absolwent ma możliwość:

 • kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej (studiach III stopnia),
 • ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł